آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: هورمون شناسی

هورمون شناسی

هورمون شناسی

در بخش هورمون شناسی ، کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی هورمون، غربالگری دوران بارداری ، اندازه گیری سطح ویتامین ها، تومورمارکرهای اختصاصی، آزمایش غربالگری

ادامه مطلب »