آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: بیوشیمی

بیوشیمی

بیوشیمی

یکی از بخش های فنی مهم در آزمایشگاه بهنود، بخش بیوشیمی است. بیوشیمی علمی است که به مطالعه واکنش های شیمیایی که درون ارگانیسم های بدن

ادامه مطلب »