آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: ایمونولوژی

ایمونولوژی

ایمونولوژی

کلیه تست های مربوط به سیستم بدن و بررسی بیماری های خود ایمنی ، روماتولوژی و بیماری های گوارش، HLA، الکتروفورزی و اندازه گیری سطح

ادامه مطلب »