آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: آزمایش LH

آزمایش LH

آزمایش LH

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش LH، شرایط این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. هورمون LH غده هیپوفیز 2

ادامه مطلب »