آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: آزمایش اسیداوریک

آزمایش اسیداوریک

آزمایش اسیداوریک

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش اسیداوریک، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد.  اسیداوریک (Uric acid) یک ترکیب نیتروژنی،

ادامه مطلب »