آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

دسته: آزمایشگاه

آزمایش AST یا SGOT

آزمایش AST یا SGOT

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح  آزمایش AST یا SGOT، شرایط این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش AST یا

ادامه مطلب »
آزمایش HCV

آزمایش HCV

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش HCV، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد.  آزمایش HCV تست HCV روشی

ادامه مطلب »
آزمایش HBsAg

آزمایش HBsAg

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح  آزمایش HBsAg، شرایط این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد.   هپاتیت چیست؟ ویروس هپاتیت

ادامه مطلب »
تفاوت آزمایش HDL و LDL

تفاوت HDL و LDL

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح تفاوت HDL و LDL، شرایط این تست ها، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن ها می پردازد. کلسترول

ادامه مطلب »
روش های آزمایش HAV

آزمایش HAV

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش HAV، شرایط این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش HAV    این آزمایش جهت

ادامه مطلب »
آزمایش آمیلاز

آزمایش آمیلاز

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش آمیلاز، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش آمیلاز این آزمایش میزان آمیلاز

ادامه مطلب »
آزمایش FSH

آزمایش FSH

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش FSH، شرایط این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. تست fsh آزمایش fsh یک تست

ادامه مطلب »
آزمایش اسیداوریک

آزمایش اسیداوریک

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش اسیداوریک، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد.  اسیداوریک (Uric acid) یک ترکیب نیتروژنی،

ادامه مطلب »
آزمایش LH

آزمایش LH

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش LH، شرایط این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. هورمون LH غده هیپوفیز 2

ادامه مطلب »
آزمایش بتا (HCG)

آزمایش بتا (HCG)

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش بتا (HCG)، مزایای این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش بتا آزمایشی است

ادامه مطلب »
آزمایش کاریوتایپ

آزمایش کاریوتایپ

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح فرآیند آزمایش کاریوتایپ، مزایای این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش کاریوتایپ نوعی آزمایش

ادامه مطلب »