آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

دسته: بخش IT

بخش IT

یکی از بخش های مهم در هر سازمانی، بخش IT یا فناوری اطلاعات است. آزمایشگاه بهنود برای دستیابی به اهداف بزرگ مدیریتی در راستای ارتقای

ادامه مطلب »