آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

ساعات کاری

مجموعه بهنود در سال 1402، به جز تعطیلات رسمی در بقیه ایام در خدمت مراجعه کنندگان محترم می باشد.

ساعات کاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود