آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

خط مشی کیفیت

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود در نظر دارد تا پیرو خط مشی تعیین شده از سوی مدیریت آزمایشگاه، گامی بزرگ در جهت کاهش موارد خطاهای تشخیصی و آزمایشگاهی بردارد.

از این رو در راستای افزایش رضایت مراجعین و بیماران، سعی دارد تا موارد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار دهد

ما همواره برآنیم تا با رعایت خط مشی کیفیت، در پیشبرد راهبردهای خود گامی موثر برداریم.