آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

جوابدهی سریع

آزمایشگاه بهنود پیشرو در ارائه خدمات نوین آزمایشگاهی، به منظور تسهیل کار مراجعین محترم، اقدام به انجام جوابدهی سریع یک روزه برای تست های روتین نموده است.