آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

تعرفه انجام خدمات

تعرفه انجام خدمات آزمایشگاهی را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید

تعرفه خدمات آزمایشگاه در سال 1402