آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

آزمایشگاه های طرف قرارداد

آزمایشگاه بهنود در حال حاضر با آزمایشگاه دنا به عنوان آزمایشگاه همکار و یکی از آزمایشگاه های طرف قرارداد همکاری می نماید.